Polityka prywatności i cookies


Preambuła

Zważywszy na to, iż:

1. Ochrona prywatności klientów i użytkowników Serwisów internetowych Grupy Masterlease ma bardzo duże znaczenie.

2. Spółki Grupy Masterlease ograniczają wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Serwisów internetowych do poziomu, który jest niezbędny, aby świadczyć klientom oraz użytkownikom usługi na najwyższym poziomie.

Spółka postanawia przyjąć niniejszą Procedurę.

§ 1
Cel i zastosowanie Polityki

1. Polityka ochrony prywatności oraz polityka cookies Grupy Masterlease ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka Grupy Masterlease jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to przypadków, w których:

a) przetwarzane są dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,

b) dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł.

2. Polityka ta ma na celu podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie Grupa Masterlease przypisuje ochronie prywatności użytkownikom stron internetowych oraz udzielenia ogólnej informacji dotyczącej przetwarzanych danych osobowych i wykorzystywaniu plików cookies.

3. Niniejszy dokument informuje, jakie dane gromadzą spółki Grupy Masterlease oraz jakie stosują zasady ich przetwarzania.

§ 2
Słownik terminów

1. Administrator lub Spółka – spółka Grupy Masterlease. Informacje o spółkach z Grupy Masterlease dostępne są na stronie internetowej masterlease.pl/grupa/

2. Dane osobowe – wszelkiego rodzaju informacje powiązane z użytkownikiem stron internetowych i identyfikujące go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnianymi informacjami np. adres poczty elektronicznej.

3. Grupa Masterlease – Grupa kapitałowa, w której jednostką dominującą jest Prime Car Management S.A..

4. Przetwarzanie – wszelkiego rodzaju czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkowników stron internetowych np. analizowanie na potrzeby świadczenia usługi leasingu/najmu pojazdów.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Serwisy – strony internetowe Grupy Masterlease:
a) mastrelease.pl,
b) master1.pl,
c) masterbenefit.pl,
d) masterrent24.pl.

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca strony internetowe Grupy Masterlease.

§ 3
Cel przetwarzania danych

1. Spółki Grupy Masterlease przetwarzają dane osobowe w szczególności w następujących celach:

a) przedstawienie oferty finansowania najmu lub leasingu pojazdu,

b) przygotowania optymalnych warunków umowy sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu,

c) realizacji zawartej umowy sprzedaży, leasingu lub najmu i innych usług spółek Grupy Masterlease,

d) zapobieganiu oszustwom, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

e) zapewnieniu bezpieczeństwa usług świadczonych przez Grupę Masterlease,

f) zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami oraz wytycznymi dla danego sektora,

g) doskonalenia produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (których aktualny wykaz znajduje się na stronie pkobp.pl),

h) przesyłania spersonalizowanego marketingu,

i) analitykę i profilowanie użytkowników,

j) dopasowania zawartość strony do zainteresowań użytkowników oraz optymalizacji nawigacji serwisu, aby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne,

k) zarządzania interakcjami dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z klientami/potencjalnymi klientami lub osobami użytkującymi pojazdy.

§ 4
Gromadzenie danych przez Grupę Masterlease

1. Grupa Masterlease, poprzez działania swoich Spółek, zarządza danymi, gromadzi informacje, które są dobrowolnie dostarczane przez użytkowników Serwisów przez fakt korzystania przez nich z Serwisów wymienionych w §2 ust. 6.

2. Gromadzone są tzw. logi serwera www, czyli zapisy dotyczące niektórych parametrów użytkowników zyskujących dostęp do Serwisu.

3. Logi zawierają w szczególności takie dane jak adres IP urządzenia, czas zdarzenia, dane o pobieranym zasobie, referer, user agent, cookie.

4. Grupa Masterlease ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach stron internetowych do minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

5. Grupa Masterlease nie zbiera danych dotyczących przekonań politycznych lub religijnych, danych na temat zdrowia, czy pochodzenia etnicznego

6. Grupa Masterlease nie zbiera ani nie weryfikuje informacji o wieku użytkowników stron internetowych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych nie są uprawnione, bez posiadania stosownych zgód uzyskanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, aby dokonywać zamówień lub subskrybować usługi poprzez strony internetowe Grupy Masterlease.

7. W przypadku marketingu bezpośredniego Grupa Masterlease może wysłać ofertę produktów i usług oferowanych przez spółki, dostoswaną do potrzeb i zainteresowań, w sposób, na który wcześniej osoba wyraziła zgodę.

§ 5
Odwołania do innych stron internetowych

1. Na stronach internetowych Grupy Masterlease mogą znajdować się linki (hiperłącza, które po kliknięciu przenoszą użytkownika Serwisu na inną stronę internetową) do innych stron internetowych, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty trzecie i tym samym znajdują się poza kontrolą Grupy Masterlease.

Grupa Masterlease nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

2. W nawiązaniu do ustępu 1 powyżej Grupa Masterlease prosi użytkowników o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, szczególnie jeśli gromadzą one dane osobowe.

§ 6
Formularze kontaktowe i zewnętrzne agencje reklamowe

1. Grupa Masterlease zapewnia możliwość skontaktowania się z użytkownikiem przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.

a) Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności: imię, adres e-mail, telefon kontaktowy.

b) Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

c) Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

d) Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Grupa Masterlease umożliwia użytkownikom wybranych Serwisów utworzenie konta.

a) W tym celu wymaga podania przez użytkownika danych identyfikujących, w tym danych kontaktowych (tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail), ich niepodanie skutkuje brakiem założenia konta.

b) Utworzone konto może być również wykorzystywane do realizacji umowy oraz do wzajemnych kontaktów.

c) Podanie przez użytkownika większego zakresu danych osobowych niż niezbędne do utworzenia i obsługi konta jest dobrowolne.

3. Grupa Masterlease umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji związanej z finansowaniem pojazdu poprzez elektroniczny system transakcyjny.

Obsługa tego systemu wiąże się z obowiązkiem podania przez użytkownika określonych danych osobowych w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) i kontaktowe adres e-mail, telefon) w celu realizacji usługi zawarcia i wykonania umowy oraz akceptacji regulaminu tego systemu.

4. Podczas oglądania witryn na stronach internetowych, na których jest wyświetlana reklama Grupy Masterlease używane przez administratora narzędzia do marketingu w Internecie może przesłać na urządzenie użytkownika pliki cookie.

Umożliwia to rozpoznanie urządzenia przy kolejnych odwiedzinach lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.

§ 7
Polityka plików cookies

1. Cookies (tzw. ciasteczka) to pliki zapisywane na urządzeniach użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane.

Pliki cookies są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika.

2. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

3. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Serwisie internetowym.

4. Administrator może łączyć informacje zebrane na podstawie plików cookies z innymi posiadanymi przez siebie danymi osobowymi.

5. W zależności od czasu na jaki zapisywane są pliki cookies dzielimy je na:

a) Cookies sesyjne, tymczasowe – niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać prawidłowe działanie Serwisu i mierzyć czas sesji użytkownika.

b) Cookies stałe – czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Serwis w przyszłości. Wśród nich wyróżniamy:
cookies w obrębie danej domeny (first party) – Serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,
cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) – Serwis umieszcza cookies żeby mogły być wykorzystane w innych Serwisach.

6. W zależności od celu w jakim Grupa Masterlease wykorzystuje pliki cookies, można je podzielić na:

Ściśle niezbędne pliki cookie
Są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone systemach Spółek.

Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne pliki cookie
Umożliwiają zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność witryny.

Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym pozostają anonimowe.

Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będzie informacji o odwiedzinach strony internetowej.

Marketingowe pliki cookie
Mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem Serwisów.

Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach.

Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego.

Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, napotka mniej ukierunkowanych reklam podczas przeglądania stron internetowych.

Funkcjonalne pliki cookie
Umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji.

Mogą być one ustawione przez Spółkę lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych Serwisów.

Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

Grupa Masterlease profiluje reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych stronach internetowych, jak i w Serwisach Grupy Masterlease.

7. Realizując działania analityczne w zakresie aktywności użytkowników w Serwisach, Grupa Masterlease współpracuje z partnerami zewnętrznymi (lokalnymi lub zagranicznymi).

Partnerzy świadczą na rzecz spółek Grupy Masterlease usługi polegające na monitoringu, tworzeniu statystyk i ich analizie.

Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych, w celu optymalizacji Serwisów.

8. W Serwisach Grupy Masterlease zamieszczony jest również niewielki plik obrazkowy, który umożliwia przeprowadzanie (w ramach Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.) analiz dotyczących ruchu z opublikowanych kampanii, interakcji użytkowników w Serwisach, działań remarketingowych.

9. Grupa Masterlease może budować profil użytkownika na bazie danych zgromadzonych przez Serwisy w ramach własnych plików cookies, a także łącząc je z innymi informacjami posiadanymi na temat podmiotu danych.

Możliwość budowania profilu użytkownika dotyczy tylko tych osób, które wyraziły zgodę na stosowanie plików cookies w celach analitycznych i marketingowych.

10. Grupa Masterlease korzysta z cookies stosownie do dokonanych przez użytkownika ustawień oprogramowania przeglądarki, zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu. Użytkownik może zweryfikować czy zezwolił na korzystanie z cookies czy też nie.

11. Informacje o plikach cookies opublikowane przez producentów przeglądarek internetowych dostępne są w instrukcjach ich użytkowania.

12. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisach, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w internetowym Serwisie.

13. Przy pierwszych odwiedzinach Serwisu Grupy Masterlease wyświetlana jest informacja o używaniu plików cookies. Użytkownik może z tego poziomu wyrazić zgodę na zapisywanie wszystkich plików cookies lub wybrać własne preferencje klikając opcję Ustawienia.

W każdym momencie użytkownik może powrócić do swoich wyborów oraz je modyfikować w ustawieniach plików cookie znajdujących się w lewym dolnym rogu okna przeglądarki. Grupa Masterlease dochowuje staranności, aby odwołanie było skuteczne już przy kolejnym wczytaniu strony.

W szczególnych sytuacjach, z przyczyn technicznych, niezależnych od Grupy Masterlease, rezygnacja może stać się skuteczna z opóźnieniem, uzasadnionym wykonaniem procesów technicznych, odpowiadających za wdrożenie dyspozycji użytkownika.

W każdym czasie użytkownik może także zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Może to jednak spowodować niepoprawne wyświetlanie zawartości Serwisów Grupy Masterlease.

§ 8
Narzędzia i technologie wykorzystujące pliki cookies

Poniżej prezentowany jest sposób działania i odpowiednie kategorie danych dla konkretnych technologii śledzących.

Szczegółowa informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez daną technologię, w tym wskazanie okresu przechowywania plików cookies zawarta jest w ustawieniach plików cookies.

Do ustawień plików cookies można dotrzeć klikając ikonę ciasteczka w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.

1. Google Analytics

Serwisy Grupy Masterlease wykorzystują Google Analytics – usługę, która analizuje korzystanie z różnych wariantów strony internetowej i pomaga uczynić ją atrakcyjniejszą dla użytkownika.

Informacje wytworzone przez pliki cookie wykorzystywane przez Google Analytics dotyczące korzystania z Serwisów Grupy Masterlease zazwyczaj będą przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

W związku z aktywacją anonimizacji IP na tych stronach internetowych, adres IP zostanie w pierwszej kolejności skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Tylko w wyjątkowych przypadkach -pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi Google.

Na zlecenie operatora Serwisów Grupy Masterlease, Google będzie korzystać z tych informacji w celu sporządzania raportów dotyczących działań oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z Serwisów Grupy Masterlease dla i na potrzeby operatora tychże Serwisów.

Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/.

Oznaczenie dostawcyPrzekazywanie danych do państwa trzeciegoPaństwo trzecie
Google Ireland Limited, Gordon House 4 Barrow Street Dublin, D04 E5W5 IrelanTAKUSA
Kategorie danych, których to dotyczyCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Dane techniczne, takie jak: wykorzystywany system operacyjny, rodzaj i wersja przeglądarki, urządzenie (smartfon, tablet itp.), data i godzina wejścia na stronę itp.Analiza zachowań użytkownikaart. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dane związane z zachowaniem użytkownika na stronie internetowejAnaliza zachowań użytkownikaart. 6 ust. 1 lit. a) RODO
ID użytkownika, ID urządzeniaAnaliza zachowań użytkownika na różnych urządzeniach/w różnych przeglądarkachart. 6 ust. 1 lit. a) RODO

2. Google Ads

Aby zwrócić uwagę na usługi Administratora, umieszczane są reklamy Google Ads w celu wyświetlania spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach i lokalizacji reklam internetowych.

Opcja anonimizacji adresów IP jest regulowana przez ustawienia wewnętrzne Google Tag Manager, które nie są widoczne w kodzie źródłowym tej strony. Te wewnętrzne ustawienia mają na celu uzyskanie anonimizacji adresów IP.

Reklamy wyświetlane są po wyszukiwanych frazach na stronach sieci reklamowej Google. Spółka posiada możliwość połączenia reklam z pewnymi wyszukiwanymi frazami. Może wykorzystać pliki cookie do umieszczania reklam na stronie internetowej na podstawie poprzednich wizyt użytkownika.

W momencie kliknięcia na reklamę Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika.

Z pomocą tej technologii, Google oraz Spółka jako ich klient otrzymuje informacje o tym, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na strony Spółki.

Takie informacje wykorzystywane są jedynie do analizy statystycznej mającej na celu optymalizację reklam. Spółka nie otrzymuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację odwiedzających.

Dane statystyczne przekazywane Spółce przez Google zawierają ogólną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na daną reklamę i – tam gdzie ma to zastosowanie – informację, czy zostali oni przekierowani na podstronę na stronie internetowej Spółki za pomocą tzw. tagu konwersji.

Dane te Spółka może wykorzystać do ustalenia, przy których wyszukiwanych frazach reklamy Spółki były klikane szczególnie często i które reklamy prowadziły do kontaktowania się ze Spółką przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego.

Oznaczenie dostawcyPrzekazywanie danych do państwa trzeciegoPaństwo trzecie
Google Ireland Limited, Gordon House 4 Barrow Street Dublin, D04 E5W5 IrelanTAKUSA
Kategorie danych, których to dotyczyCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Dane techniczne, takie jak: wykorzystywany system operacyjny, rodzaj i wersja przeglądarki, urządzenie (smartfon, tablet itp.), data i godzina wejścia na stronę itp.Analiza zachowań użytkownikaart. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dane związane z zachowaniem użytkownika na stronie internetowejAnaliza zachowań użytkownikaart. 6 ust. 1 lit. a) RODO

3. Facebook (obecnie Meta)

W ramach reklamy internetowej opartej na użytkownikach w Serwisach Grupy Masterlease wykorzystywane są również produkty udostępnione przez Meta Platforms Ireland Ltd. (dotyczy platformy Facebook).

Dzięki dostosowaniu reklamy internetowej opartej na użytkownikach można określić grupy docelowe użytkowników, którzy zobaczą reklamy w sieci Facebook.

Facebook wybiera użytkowników na podstawie podanych przez nich informacji o profilu, jak również innych danych przekazywanych w ramach korzystania z Facebooka.

Gdy użytkownik kliknie na reklamę, a następnie zostanie przekierowany na stronę internetową Spółki, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik kliknął na baner reklamowy za pomocą zintegrowanego piksela Facebooka na stronie internetowej Spółki, jak również API konwersji Facebooka.

Co do zasady generuje to nieodwracalną i nieosobistą sumę kontrolną (hash) z danych użytkownika, która jest przekazywana Facebookowi do celów analitycznych i marketingowych.

W tym celu ustawiany jest plik cookie Facebooka. Zbiera on informacje o działaniach w Serwisach (np. o zachowaniu podczas przeglądania Serwisu, o odwiedzanych podstronach itp.).

Ponadto adres IP użytkownika jest zapisywany i wykorzystywany w celu kierowania reklam do konkretnych lokalizacji.

O ile zostanie wyrażona zgoda na opisane przetwarzanie danych, dostęp do danych będzie mieć również Facebook. W szczególności dostęp danych użytkowników, oprócz spółki Meta Platforms Ireland Limited może mieć również Meta Platforms Inc.

Należy pamiętać, że Facebook może wykorzystywać udostępniane przez Spółkę dane dotyczące zachowania użytkownika, jak również jego adres e-mail, do własnych celów.

Cofnięcie zgody na targetowanie na Facebooku może nastąpić za pośrednictwem Serwisów Grupy Masterlease.

Oznaczenie dostawcyPrzekazywanie danych do państwa trzeciegoPaństwo trzecie
Meta Platforms Ireland Limited
4 Grand Canal Place Grand Canal Harbour, Dublin 2 DUBLIN, 2 Ireland
TAKUSA
Kategorie danych, których to dotyczyCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Dane techniczne, takie jak: wykorzystywany system operacyjny, rodzaj i wersja przeglądarki, urządzenie (smartfon, tablet itp.), data i godzina wejścia na stronę itp.Wyświetlanie reklam dla segmentów klientówart. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dane związane z zachowaniem użytkownikówWyświetlanie reklam dla segmentów klientówart. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4. YouTube

Serwisy Grupy Masterlease wykorzystują narzędzia dostarczane przez YouTube, które zapisują cookies funkcjonalne.

Cookies YouTube m.in. rejestrują unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk tego, jakie filmy z YouTube użytkownik oglądał.

Oznaczenie dostawcyPrzekazywanie danych do państwa trzeciegoPaństwo trzecie
Google Ireland Limited, Gordon House 4 Barrow Street Dublin, D04 E5W5 IrelandTAKUSA
Kategorie danych, których to dotyczyCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Dane pozwalające oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTubeWyświetlanie reklam dla segmentów klientówart. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dane związane z zachowaniem użytkowników korzystających ze strony internetowejWyświetlanie reklam dla segmentów klientówart. 6 ust. 1 lit. a) RODO

§ 9
Udostępnienie danych

1. Spółka Grupy Masterlease, będąca Administratorem, może udostępnić dane osobowe innym Spółkom Grupy Masterlease, w ramach podpisanych umów, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z tych samych usług w dowolnym miejscu.

2. Spółka Grupy Masterlease, będąca Administratorem, może udostępnić dane osobowe innym podmiotom tj.:

a) PKO Bankowi Polskiemu S.A. („Bank”) a w szczególności PKO Leasing S.A. (PKOL) z siedzibą w Warszawie w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, Banku i PKOL, wynikających z uprawnień stron do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub efektywnemu zarządzaniu ryzykiem w ramach grupy kapitałowej Banku, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi, w wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, Bank/PKOL stanie się ich niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie.

Zasady przetwarzania danych przez Bank/PKOL oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku/PKOL w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

b) W przypadku wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies w celach marketingowych, podmiotom z Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski S.A. (aktualny wykaz znajduje się na stronie pkobp.pl) w celach związanych z przygotowaniem oferty tych podmiotów lub obsługą prowadzonych kampanii marketingowych.

3. Spółka Grupy Masterlease może powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W celu realizacji transakcji Spółka Grupy Masterlease może udostępnić dane osobowe użytkowników dealerom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, blacharsko lakiernicze, ubezpieczeniowe, logistyczne, marketingowe, które przetwarzają te dane w imieniu Spółki Grupy Masterlease w celu realizacji umowy, z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

5. Spółka Grupy Masterlease może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

6. Spółka Grupy Masterlease może, o ile jest to prawnie dopuszczalne, przekazywać dane osobowe użytkowników sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub kancelariom w przypadku, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywaniu lub obrony przed roszczeniami.

§ 10
Okres przechowywania danych

1. Spółka Grupy Masterlease przechowuje dane osobowe użytkowników stron internetowych przez okres niezbędny do realizacji celów do których dane zostały zebrane lub do których są przetwarzane lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Spółki Grupy Masterlease.

2. Spółka Grupy Masterlease przechowuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11
Bezpieczeństwo

1. Spółka Grupy Masterlease wdrożyła racjonalne, adekwatne środki biznesowe, ekonomiczne, fizyczne, techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania.

2. Spółka Grupy Masterlease wdrożyła stosowne polityki i procedury ochrony danych osobowych oraz infrastruktury informatycznej.

3. Spółka Grupy Masterlease zarządzają danymi osobowymi zgodnie z wewnętrznie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

4. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

a) pocztą elektroniczną na adres iodo@masterlease.pl,
b) listownie na adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk.

§ 12
Kontrola przez użytkownika stron internetowych

1. Spółka Grupy Masterlease zapewnia realizację praw osób, na zasadach opisanych w procedurze realizacji praw osób fizycznych oraz postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych dostępnej na stronie masterlease.pl.

2. Spółka Grupy Masterlease w szczególności zapewnia, że każdy użytkownik Serwisu:

a) ma prawo zrezygnować z otrzymywanych od Spółki Grupy Masterlease zamówionych wcześniej informacji reklamowych (newslettery, e-maile zawierające informacje handlowe),

b) ma prawo złożyć wniosek o usunięcie informacji o danej osobie, której dane dotyczą z bazy Spółki Grupy Masterlease,

c) ma prawo do wstrzymania wysyłanych informacji za pomocą listów elektronicznych lub w innej formie,

d) ma prawo w każdym momencie odwołać wyrażoną zgodę,

e) ma prawo w każdym momencie do modyfikacji przesłanych do Spółki Grupy Masterlease danych osobowych.

3. Użytkownik, który skorzysta z prawa do sprzeciwu powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies.

§ 13
Postanowienia końcowe

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu Masterlease może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego.

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe