Regulamin MasterBenefit


Niniejszym Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania czynności w celu zawarcia Umowy Abonament w ramach Programu MasterBenefit realizowanego przez spółkę Prime Car Management S.A..


I. Definicje

1. PCM – Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000013870, kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680,00 PLN, o numerach NIP: 9570753221 oraz REGON 191888626, o numerze BDO: 000339900; oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami).

2. Wynajmujący – PCM będący stroną Umowy Abonament.

3. Najemca – Konsument – dokonujący czynności określonych w niniejszym Regulaminie w celu zawarcia Umowy Abonament, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Konsument – Osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

5. Partner – podmiot umożliwiający zapoznanie się Najemcom z ofertą PCM oraz warunkami jej realizacji.

6. Program MasterBenefit – program najmu oraz świadczenia obsługi serwisowej Samochodu, realizowany przez PCM w oparciu o Umowę Abonament.

7. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Wynajmującego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi systemu komputerowego. Konta posiadają unikalną nazwę (login) i hasło. Proces autoryzacji w systemie wymagający zwykle podania nazwy konta i hasła określa się logowaniem.

9. Umowa Abonament – umowa zawarta w formie pisemnej na czas określony określająca prawa i obowiązki Wynajmującego oraz Najemcy, w przypadku której główne cechy najmu lub leasingu to oddanie Najemcy na czas określony samochodu do używania oraz świadczenie obsługi serwisowej.

10. Samochód: pojazd (nowy lub używany) wybrany przez Najemcę na stronie internetowejwww.masterbenefit.pl na której PCM, obok informacji dotyczącej samochodu,
prezentuje także przykładowe kalkulacje opłat Umowy Abonament. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Administrator Danych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem jest PCM.

13. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

14. Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem – do komfortowego korzystania z serwisu zalecane jest posiadanie zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu mobilnym aktualnej wersji jednej z przeglądarek internetowych np.; darmowych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla, FireFox, Opera, Edge, Internet Explorer.

15. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego, wypełniający – w stosunku do Konsumenta – obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827) oraz art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


II. Założenie konta

1. Korzystanie z programu MasterBenefit w szczególności: rezerwowanie samochodu, rezygnacja z rezerwacji samochodu, jest możliwe po dokonaniu rejestracji Konta przez Użytkownika za pośrednictwem strony www.masterbenefit.pl/system lub dedykowanej dla partnera podstrony.

2. Możliwość rejestracji Konta posiada osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
a) posiada konto e-mail w domenie Partnera, z którym współpracuje Wynajmujący lub w inny sposób została zweryfikowana jako upoważniona przez Partnera do zapoznania się z ofertą.

3. W procesie rejestracji Konta niezbędne jest:
a) podanie przez Użytkownika danych osobowych tj. imię i nazwisko, telefon lub innych danych, potrzebnych do uzyskaniu dostępu do oferty MasterBenefit, uzgodnionych wcześniej z Partnerem.
b) podanie przez Użytkownika adresu e-mail, w domenie Partnera, z którym współpracuje Wynajmujący lub inny zweryfikowany przez Partnera
c) podanie przez Użytkownika formy współpracy z Partnerem, z którym współpracuje Wynajmujący.
d) zaakceptowanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem dokonywania czynności w celu zawarcia umowy w ramach Programu MasterBenefit realizowanego przez PCM.
e) zaakceptowanie oświadczenia z zakresu RODO.
f) podanie hasła do Konta spełniającego kryteria określone przez Wynajmującego.
g) zaakceptowanie innych oświadczeń, zgód i zapisów wymaganych do uzyskania dostępu do oferty MasterBenefit, uzgodnionych wcześniej z Partnerem.
h) potwierdzenie rejestracji Konta za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

4. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane, a Wynajmujący jest uprawniony do ich weryfikacji.

5. W toku rejestracji Konta Wynajmujący jest uprawniony do poproszenia Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia lub informacje niezbędne do zakończenia procesu rejestracji. Wynajmujący założy Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od podania przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych.

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania Konta i przerwania procesu rejestracji wraz z podaniem przyczyny odmowy, w szczególności, gdy nie zachodzą szczególne przesłanki warunkujące możliwość Najemcy zapoznanie się z ofertą.

7. Jeden Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto.

8. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z sieci Internet wiąże się z zagrożeniami, takimi jak: włamania do systemu Użytkownika, przejęcie hasła przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu telefonu i komputera Użytkownika wirusami.

9. Użytkownik może usunąć Konto w każdym momencie, poprzez zgłoszenie stosownego wniosku na stronie, www.masterbenefit.pl, www.masterbenefit.pl/system lub drogą mailową kontakt@masterbenefit.pl. Usunięcie Konta może nastąpić po weryfikacji, czy wszystkie formalności zostały dopełnione. Dane osobowe są usuwane przez Administratora danych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami dot. okresów przechowywania.


III. Wybór samochodu do Umowy Abonament

1. Samochody dedykowane do Umowy Abonament są prezentowane na stronie www.masterbenefit.pl/system przez 24 godziny na dobę.

2. Do strony www.masterbenefit.pl/system Najemca loguje się używając swojego służbowego adresu email lub w inny sposób zweryfikowany przez Partnera, po uprzednim założeniu konta w systemie MasterBenefit.

3. Najemca, dokonuje wyboru z listy dostępnych samochodów dedykowanych do Programu MasterBenefit, bądź poprzez zastosowanie kryteriów ograniczających tę listę takich jak np. marka samochodu, miesięczny czynsz.

4. Po dokonaniu wyboru samochodu na stronie www.masterbenefit.pl/system Najemca otrzymuje mail potwierdzający wybór samochodu z systemu MasterBenefit. Wybór samochodu nie jest równoznaczny z koniecznością podpisania Umowy Abonament.

5. W ciągu 24 godzin roboczych od momentu dokonania wyboru samochodu na stronie www.masterbenefit.pl/system Wynajmujący kontaktuje się z Najemcą celem doprecyzowania terminu i miejsca zawarcia oraz warunków umowy Abonament.

6. Wynajmujący zastrzega prawo odmowy zawarcia Umowy Abonament, bez dodatkowego uzasadnienia, w szczególności w przypadku stwierdzenia niewystarczającej zdolności kredytowej.

7. Liczba samochodów jest ograniczona oraz podlega zmianie w całym okresie trwania Programu MasterBenefit. W przypadku braku dostępności samochodu Najemca zostanie poinformowany o niemożności zawarcia Umowy Abonament.

8. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej na warunkach ustalonych przez Najemcę i Wynajmującego.


IV. Odstąpienie od Umowy Abonament

1. Najemcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Abonament na warunkach w niej określonych.

2. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Abonament na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.

V. Gwarancja

1. Wynajmujący nie udziela gwarancji na świadczenie usługi.

2. Samochody oferowane w Programie MasterBenefit mogą być objęte gwarancją producenta samochodu na zasadach przez niego określonych.

VI. Reklamacje

1. Najemca jest uprawniony do zgłoszenia Wynajmującemu zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Wynajmującego (reklamacja).

2. Najemca może złożyć reklamację w jednym ze wskazanych sposobów:
b) w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji zamieszczonego na stronie: http://www.masterlease.pl/leasing/formularz_zgloszenia
c) telefonicznie pod numerem telefonu 058 / 340-44-48 w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00,
d) pisemnie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. poz. 1529) na adres: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk lub na adres Regionalnego Biura Handlowego dostępny na stronie: http://www.reklamacje.masterlease.pl
e) pisemnie – osobiście w siedzibie Spółki lub lokalu Regionalnego Biura Handlowego w dniach i godzinach jego pracy. Godziny pracy Centrali oraz Regionalnych Biur Handlowych dostępne są na stronie: http://www.reklamacje.masterlease.pl
f) osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Centrali Masterlease lub w lokalu Regionalnego Biura Handlowego. Adresy Centrali oraz Regionalnych Biur Handlowych dostępne są na stronie: http://www.reklamacje.masterlease.pl

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) Dane dot. Najemcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji w sprawie reklamacji;
b) Numer Umowy;
c) Opis zdarzenia oraz wskazanie zastrzeżeń;
d) Żądanie Najemcy;
e) Podpis Najemcy, jeżeli reklamacja składana jest na piśmie.

4. Do reklamacji należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu Najemcy działa pełnomocnik;
b) Wniosek na otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, jeżeli wolą Najemcy jest otrzymywanie odpowiedzi na reklamację w ten sposób.

5. W przypadku reklamacji składanej telefonicznie lub w formie elektronicznej, dokumenty, o których mowa w pkt VI 4 powinny zostać przesłane przesyłką pocztową na adres siedziby Wynajmującego.

6. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie, przesyłając ją na adres Najemcy wskazany w reklamacji. Jeżeli Najemca złożył wniosek o udzielenie mu odpowiedzi pocztą elektroniczną otrzyma ją w tej formie.

VII. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych jest Wynajmujący, który zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową założenia Konta.

3. Wynajmujący umieścił na stronach www.masterbenefit.pl oraz www.masterbenefit.pl/system informacje, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 RODO, z którymi Użytkownik ma obowiązek się zapoznać.

4. W każdym czasie, w zakresie dopuszczalnym, wynikającym z przepisów prawa, Użytkownikowi przysługują prawa: do żądania od Administratora Danych dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych osobowych. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jego zdaniem przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji o prawach oraz sposobach ich realizacji znajduje się w Informacji dot. realizacji praw osób fizycznych dostępnej na stronie internetowej Administratora Danych.

5. Udzielenie zgody na założenie Konta jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie tej zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z Programu MasterBenefit.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Spory pomiędzy Wynajmującym a Najemcą podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy obowiązujące w prawie polskim.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 30 czerwca 2020 roku. Wynajmujący zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego, po dokonanych zmianach, tekstu Regulaminu na stronach www.masterbenefit.pl oraz www.masterbenefit.pl/system. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Wynajmującego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe
MasterBenefit