Regulamin MasterBenefit


Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania czynności w celu zawarcia Umowy Abonament w ramach Programu MasterBenefit realizowanego przez Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku.


I. Definicje

1. PCM – Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000013870, kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680,00 PLN, o numerach NIP: 9570753221 oraz REGON 191888626, o numerze BDO: 000339900; oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893, ze zm.).

2. Wynajmujący – PCM będący stroną Umowy Abonament.

3. Najemca – Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokonująca czynności określonych w Regulaminie w celu zawarcia Umowy Abonament, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Konsument – Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

5. Partner – podmiot umożliwiający zapoznanie się Najemcom z ofertą PCM oraz warunkami jej realizacji.

6. Program MasterBenefit – program najmu oraz świadczenia obsługi serwisowej Samochodu, realizowany przez PCM w oparciu o Umowę Abonament.

7. Serwis Internetowy – strona internetowa www.masterbenefit.pl lub www.masterbenefit.pl/system.

8. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności serwisów internetowych
www.masterbenefit.pl oraz www.masterbenefit.pl/system, na rzecz którego świadczone są usługi przez Wynajmującego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi systemu komputerowego. Konta posiadają unikalną nazwę (login) i hasło. Proces autoryzacji w systemie wymagający zwykle podania nazwy konta i hasła określa się logowaniem.

10. Umowa Abonament – umowa zawarta w formie pisemnej lub w formie dokumentowej na czas określony określająca prawa i obowiązki Wynajmującego oraz Najemcy, w przypadku której główne cechy najmu to oddanie Najemcy na czas określony Samochodu do używania oraz świadczenie obsługi serwisowej.

11. Samochód: pojazd (nowy lub używany) wybrany przez Najemcę na stronie internetowej
www.masterbenefit.pl oraz www.masterbenefit.pl/system, na której PCM, obok informacji dotyczącej Samochodu, prezentuje także przykładowe kalkulacje opłat Umowy Abonament. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Administrator Danych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych
osobowych. Administratorem Danych jest PCM.

14. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

15. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego, wypełniający – w stosunku do Konsumenta – obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

16. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownik stron https://www.masterbenefit.pl lub https://www.masterbenefit.pl/system zamieszcza informacje i dane niezbędne w celu wykonania realizacji przesłanego zgłoszenia.

17. Newsletter – oznacza list elektroniczny przesyłany przez PCM za zgodą Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, opatrzony elementami wizualizacyjnymi PCM, jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.

18. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Najemcę.

19. Login – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez Najemcę podczas procesu zakładania Konta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta.

20. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego zawierającego umowę najmu Samochodu przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zawierania  Umów o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

21. Kompatybilność to współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

22. Interoperacyjność to zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

23. Funkcjonalność to zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

24. Usługa cyfrowa to usługa pozwalająca Konsumentowi na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta,
c) lub innych użytkowników tej usługi,
d) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

25. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

26. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, za wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi na podstawie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.

27. Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.


II. Treści i usługi cyfrowe

1. Dokonując czynności w celu zawarcia Umowy Abonament  Wynajmujący udostępnia Najemcy następujące usługi cyfrowe:
a) na rzecz Najemcy w zakresie umożliwienia przeglądania treści MasterBenefit, w tym ofert – usługa ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z chwilą uruchomienia MasterBenefit, a kończy z chwilą jej opuszczenia przez Najemcę;
b) na rzecz Najemcy w zakresie udostępnienia na MasterBenefit Formularza kontaktowego – usługa ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza kontaktowego, a kończy się z chwilą jego opuszczenia;
c) na rzecz Najemcy w zakresie prowadzenia Konta – usługa jest świadczona na czas nieokreślony, na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Usługi cyfrowe udostępniane są Najemcy bez obowiązku zapłaty ceny.

3. W przypadku gdy Umowa Abonament nie jest podpisywana własnoręcznie, dokumenty będące potwierdzeniem zawartej Umowy Abonament są udostępniane Najemcy w postaci plików w formacie PDF przekazywanych w formie: załącznika do maila lub linku umożliwiającego pobranie pliku ze strony internetowej Wynajmującego.

4. Przesyłane Dane osobowe Wynajmującego podane w formularzu na stronie są zabezpieczone kryptograficznie przy pomocy protokołu SSL.

5. Dostęp i użytkowanie Serwisu Internetowego wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet oraz wiąże się z możliwością udzielenia zgody przez Użytkownika na działanie współdziałających z nią elementów oprogramowania – tzw. „cookies”. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności i cookies, która jest dostępna na stronie: https://masterbenefit.pl/grupa-masterlease-a-dane-osobowe/ Wynajmujący może dokonywać zmian dostarczanych treści lub usług cyfrowych, które nie są niezbędne dla zachowania ich zgodności z umową:

a) w przypadku rozbudowy lub wprowadzenia nowych funkcjonalności, w tym wprowadzenie nowych treści lub usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) w przypadku zmiany warunków technicznych świadczenia usług cyfrowych lub dostarczania treści cyfrowych;
c) w celu dostosowania treści lub usług cyfrowych jako bardziej przyjaznych użytkownikom.

6. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników Wynajmujący zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zablokowania Konta z następujących ważnych powodów:
a) względy bezpieczeństwa;
b) konserwacja systemu informatycznego Wynajmującego;
c) przyczyny niezależne od Wynajmującego, które mogłyby narazić Użytkownika lub Wynajmującego na szkodę;
d) zmiany dotyczące funkcjonalności Konta wynikające ze zmian technologicznych, rozszerzenia ofert Wynajmującego, rezygnacji z poszczególnych funkcjonalności.
Nowy zakres funkcjonalności obowiązuje od dnia wprowadzenia zmian.

7. Użytkownik, który udzielił PCM, odpowiednich zgód pod Formularzem kontaktowym lub w procesie zakładania konta, może otrzymać drogą elektroniczną Newsletter.

8. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera wycofując swoje zgody, przesyłając  prośbę drogą e-mail o ich wycofanie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres odo@masterlease.pl. PCM może również wskazać Użytkownikowi mechanizm, który umożliwi wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera.

9. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z zagrożeniami, takimi jak:  włamania do Konta, przejęcie hasła przez osoby trzecie, zainfekowanie wirusami systemu telefonu, komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu połączenia się z Internetem.III. Założenie konta

1. Umowa o świadczenie usługi cyfrowej – Konta– jest zawarta z chwilą udostępnienia tego konta na czas nieokreślony.

2. Korzystanie z Programu MasterBenefit w szczególności: rezerwowanie Samochodu, rezygnacja z rezerwacji Samochodu, jest możliwe po dokonaniu rejestracji Konta przez Użytkownika za pośrednictwem strony www.masterbenefit.pl/system lub podstrony dedykowanej dla Partnera.

3. Możliwość rejestracji Konta posiada osoba fizyczna, która: posiada konto e-mail w domenie Partnera, z którym współpracuje Wynajmujący lub w inny sposób została zweryfikowana jako upoważniona przez Partnera do zapoznania się z ofertą.

4. W procesie rejestracji Konta niezbędne jest:
a) podanie przez Użytkownika Danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu lub innych danych, potrzebnych do uzyskania dostępu do oferty MasterBenefit, uzgodnionych wcześniej z Partnerem;
b) podanie przez Użytkownika adresu e-mail, w domenie Partnera, z którym współpracuje Wynajmujący lub inny zweryfikowany przez Partnera
c) podanie przez Użytkownika formy współpracy z Partnerem, z którym współpracuje Wynajmujący;
d) zaakceptowanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem dokonywania czynności w celu zawarcia umowy w ramach Programu MasterBenefit realizowanego przez PCM;
e) zaakceptowanie obowiązku informacyjnego z zakresu ochrony danych osobowych;
f) podanie hasła do Konta spełniającego kryteria określone przez Wynajmującego;
g) zaakceptowanie innych oświadczeń, zgód i postanowień wymaganych do uzyskania dostępu do oferty MasterBenefit, uzgodnionych wcześniej z Partnerem;
h) potwierdzenie rejestracji Konta za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

5. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane, a Wynajmujący jest uprawniony do ich weryfikacji.

6. W toku rejestracji Konta Wynajmujący jest uprawniony do poproszenia Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia lub informacje niezbędne do zakończenia procesu rejestracji.

7. Wynajmujący założy Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od podania przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych.

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania Konta i przerwania procesu rejestracji wraz z podaniem przyczyny odmowy w przypadku:
a) podjęcia próby założenia Konta z domeny e-mail, która nie uzyskała dostępu do platformy MasterBenefit, tj. domeny, która otrzymała dostęp na podstawie podpisanego z Wynajmującym  porozumienia o współpracy.
b) jeżeli z takim żądaniem zwróci się do Wynajmującego Pracodawca Najemcy.

9. Jeden Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto.

10. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do Konta  przez osoby niepowołane, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie Loginu i Hasła Klienta.

11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta w przypadku wykrycia próby nieautoryzowanego dostępu do Konta. Odblokowanie dostępu do Konta następuje w wyniku działań Wynajmującego po ustaniu przyczyn leżących u podstaw zablokowania dostępu.

12. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w korzystaniu z konta przez Użytkownika, w szczególności w postaci postępowania niezgodnego z Regulaminem, mogącego naruszać prawa i wolności innych osób lub mogącego stanowić działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, Dostawca ma prawo zablokować konto Użytkownikowi, do czasu wyjaśnienia niezgodności i potwierdzenia braku przeciwwskazań do dalszego korzystania z konta przez Użytkownika.

13. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

14. Użytkownik może usunąć Konto w każdym momencie, poprzez zgłoszenie stosownego wniosku na stronie www.masterbenefit.pl, www.masterbenefit.pl/system lub drogą mailową kontakt@masterbenefit.pl.

15. Usunięcie Konta może nastąpić po weryfikacji, czy wszystkie formalności zostały dopełnione. Dane osobowe są usuwane przez Administratora Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niesprzecznymi z nimi wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi okresów przechowywania.


IV. Wybór samochodu do Umowy Abonament

1. Samochody dedykowane do Umowy Abonament są prezentowane na stronie www.masterbenefit.pl/system przez 24 godziny na dobę.

2. Do strony www.masterbenefit.pl/system Najemca loguje się używając swojego służbowego adresu email lub w inny sposób zweryfikowany przez Partnera, po uprzednim założeniu konta w systemie MasterBenefit.

3. Najemca, dokonuje wyboru z listy dostępnych samochodów dedykowanych do Programu MasterBenefit, bądź poprzez zastosowanie kryteriów ograniczających tę listę takich jak np. marka samochodu, miesięczny czynsz.

4. Po dokonaniu wyboru samochodu na stronie www.masterbenefit.pl/system Najemca otrzymuje mail potwierdzający wybór samochodu z systemu MasterBenefit. Wybór samochodu nie jest równoznaczny z koniecznością podpisania Umowy Abonament.

5. W ciągu 24 godzin roboczych od momentu dokonania wyboru samochodu na stronie www.masterbenefit.pl/system Wynajmujący kontaktuje się z Najemcą celem doprecyzowania terminu i miejsca zawarcia oraz warunków umowy Abonament.

6. Wynajmujący zastrzega prawo odmowy zawarcia Umowy Abonament, bez dodatkowego uzasadnienia, w szczególności w przypadku stwierdzenia niewystarczającej zdolności kredytowej.

7. Liczba samochodów jest ograniczona oraz podlega zmianie w całym okresie trwania Programu MasterBenefit. W przypadku braku dostępności samochodu Najemca zostanie poinformowany o niemożności zawarcia Umowy Abonament.

8. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej na warunkach ustalonych przez Najemcę i Wynajmującego.


V. Odstąpienie

1. Najemcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
b) e- mailem na adres: kontakt@masterbenefit.pl.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Wynajmujący od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie  może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Wynajmującego, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Wynajmującego;
c) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

4. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt a)– d) Wynajmujący na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Wynajmującego. W przypadku odstąpienia od umowy Wynajmujący może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Wynajmującego nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Wynajmującego, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

6. Najemcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Abonament na warunkach w niej określonych.

7. Stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy o prawach Konsumenta, Najemcy nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Abonament.

VI. Odpowiedzialność Wynajmującego za zgodność świadczenia z umową

1. Wynajmujący nie udziela gwarancji na świadczone usługi.

2. Samochody oferowane w Programie MasterBenefit mogą być objęte gwarancją producenta Samochodu na zasadach przez niego określonych.

3. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących umowy najmu i odpowiedzialności strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

VII. Reklamacje

1. Wynajmujący ma obowiązek spełnienia świadczenia zgodnie z Umową Abonament, Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Wynajmujący ma m.in. obowiązek dostarczyć Samochód zgodny z umową. W przypadku Samochodów używanych, pojęcie zgodności z umową powinno w szczególności uwzględniać stopień zużycia Samochodu, jego części składowych i przynależności. Kwalifikacja danej cechy (lub jej braku) jako zgodności z umową powinna uwzględniać np. rok produkcji, przebieg, czy przeznaczenie Samochodu. Wynajmujący ma także obowiązek dostarczyć treści lub usługi cyfrowe zgodnie z umową.

2. Najemca jest uprawniony do zgłoszenia Wynajmującemu zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Wynajmującego (reklamacja).

3. Najemca może złożyć reklamację w jednym ze wskazanych sposobów:
a) w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji zamieszczonego na stronie: http://www.masterlease.pl/leasing/formularz_zgloszenia
b) telefonicznie pod numerem telefonu 058 / 340-44-48 w dni robocze w godzinach od  09:00 do 17:00 (koszt wg stawek operatora);,
c) pisemnie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. poz. 1529) na adres: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk lub na adres Regionalnego Biura Handlowego dostępny na stronie: http://www.reklamacje.masterlease.pl
d) pisemnie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896, ze zm.) na adres: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk lub na adres Regionalnego Biura Handlowego dostępny na stronie: http://www.reklamacje.masterlease.pl
e) osobiście do protokołu podczas wizyty Najemcy w centrali PCM Masterlease lub w lokalu Regionalnego Biura Handlowego. Adresy centrali PCM oraz Regionalnych Biur Handlowych dostępne są na stronie: http://www.reklamacje.masterlease.pl

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) Dane dot. Najemcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji w sprawie reklamacji;
b) Numer Umowy;
c) Opis zdarzenia oraz wskazanie zastrzeżeń;
d) Żądanie Najemcy;
e) Podpis Najemcy, jeżeli reklamacja składana jest na piśmie.

5. Podpis Najemcy, jeżeli reklamacja składana jest na piśmie. Do reklamacji należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu Najemcy działa pełnomocnik – w przypadku złożenia reklamacji telefonicznie lub elektronicznie dokument powinien zostać przesłany przesyłką pocztową na adres siedziby Wynajmującego;
b) Wniosek na otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, jeżeli wolą Najemcy jest otrzymywanie odpowiedzi na reklamację w ten sposób – w przypadku składania reklamacji telefonicznie dokument powinien zostać przesłany przesyłką pocztową na adres siedziby Wynajmującego.

6. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, jeżeli Najemca jest Konsumentem lub w terminie 30 dni – w przypadku pozostałych Najemców.

7. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie, przesyłając ją na adres Najemcy wskazany w reklamacji. Jeżeli Najemca złożył wniosek o udzielenie mu odpowiedzi pocztą elektroniczną otrzyma ją w tej formie.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ).

9. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.

11. Polubowne rozwiązanie sprawy możliwe jest również za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

VIII. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych jest Wynajmujący, który zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Użytkownik podaje Dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak podania niektórych Danych osobowych może skutkować odmową założenia Konta.

3. Wynajmujący umieścił na stronach www.masterbenefit.pl oraz www.masterbenefit.pl/system informacje, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 RODO, z którymi Użytkownik ma obowiązek się zapoznać.

4. Wynajmujący powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl.

5. Wynajmujący przetwarza Dane osobowe Użytkownika w związku z uczestnictwem w Programie MasterBenefit.

6. Pozyskane Dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są :
a) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
b) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby realizacji Programu MasterBenefit , o którym mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
c) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wynajmującego jako Administratora Danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Wynajmujący przetwarza lub może przetwarzać pozyskane Dane osobowe w następujących celach:

a) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Wynajmujący nie będzie mógł przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika w celach wskazanych w zgodzie,

b) w celu obsługi udziału Użytkownika w Programie MasterBenefit na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji oraz wyjaśnienia zasadności złożonych reklamacji, skarg i wniosków – na podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

c) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Programem MasterBenefit – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

d) w celu marketingu produktów i usług Wynajmującego (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Użytkownika i jego analizy przez Wynajmującego, w okresie udziału w Programie MasterBenefit –  na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po zakończeniu udziału w Programie MasterBenefit lub – w przypadku gdy została wyrażona zgoda w tym zakresie,

e) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez Wynajmującego działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą profilu Użytkownika – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

8. Okres przetwarzania pozyskanych Danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów: przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

9. Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Wynajmujący podmiotom, tj.:
a) podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Wynajmujący, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
1) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi.

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Wynajmującego, podmiotom z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

b) podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi istotne do prowadzenia przez Wynajmującego działalności np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.masterlease.pl/grupa) – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi Programu MasterBenefit.
d) podmiotom wskazanym w Regulaminie lub podmiotom będącym właścicielami pojazdów, które świadczą na rzecz Wynajmującego usługi w zakresie obsługi Programu MasterBenefit.

10. W każdym czasie, w zakresie dopuszczalnym, wynikającym z przepisów prawa, Użytkownikowi przysługują prawa: do żądania od Administratora Danych dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych osobowych. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych oraz do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego jeśli jego zdaniem przetwarzania Danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa te Użytkownik może zrealizować przesyłając żądanie listownie pod adres siedziby Wynajmującego lub e-mailem pod adres: odo@masterlease.pl. Więcej informacji o prawach oraz sposobach ich realizacji znajduje się w Informacji dot. realizacji praw osób fizycznych dostępnej na stronie internetowej Administratora Danych.

11. Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Użytkownik ma prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Danych osobowych Użytkownika poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

IX. Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem VII pkt 7-10 Regulaminu Spory pomiędzy Wynajmującym a Najemcą podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy obowiązujące w prawie polskim.

3. Kontakt z PCM możliwy jest:
a) telefonicznie pod numerem: 22 10 10 710 (opłata wg stawek operatora);
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@masterbenefit.pl;
c) listowanie, na adres: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk.

4. Z PCM można kontaktować się również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach https://masterbenefit.pl/kontakt/ oraz https://masterbenefit.pl/system/kontakt.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych powodów:
a) w przypadku zmiany przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;
d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
e) konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;
f) zmiana danych teleadresowych, nazw numerów identyfikacyjnych adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g) zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu;
h) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
i) konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

6. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego, po dokonanych zmianach, tekstu Regulaminu na stronie www.masterbenefit.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Wynajmującego, który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania o planowanej zmianie.

7. Zamówienia złożone przez Najemców przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe