Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (ADO)

Informacja dla klienta (sprzedaż samochodu Master1.pl)

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Prime Car Management S.A., ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk,
– e-mail: iodo@masterlease.pl.

Spółka przetwarza Państwa dane (w tym kategorie danych takie jak: imiona, nazwiska, nazwa firmy, numery identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dot. wykorzystywanych narzędzi teletransmisji) w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę (dalej: „Umowa”).

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

1. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,

2. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań w celu przyjęcia poręczenia wekslowego jako zabezpieczenie wykonania umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2. wymogi kontraktowe –tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi Umowy zabezpieczenia i wykonania poręczenia wekslowego, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa
w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art.  6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1. analizy możliwości zawarcia Umowy sprzedaży, której będą Państwo stroną, także w celu przekazania Państwu wniosku o finansowanie – na podstawie wymogów przedkontraktowych,

2. wykonania Umowy, w razie jej zawarcia, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji np. zawarcia umów towarzyszących np. umowy zabezpieczającej wierzytelności Spółki – na podstawie wymogów kontraktowych,

3. realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,

4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

5. wyjaśnienia zasadności złożonych przez Państwa żądań z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży lub odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z zawartą umową sprzedaży, a także innych reklamacji, skarg, wniosków, zapytań,

6. obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji oraz wyjaśnienia zasadności złożonych przez Państwa reklamacji, skarg i wniosków – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,

7. marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, a w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta, jeżeli wyrażą Państwo zgodę w tym zakresie,

8. zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:

1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo

2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

1. Podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,

c) wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).

2. Podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy.

3. Podmiotom prowadzącym punkty Master1 wskazane na stronie master1.pl lub innym działającym na zlecenie administratora w celu obsługi procesu zawarcia umowy sprzedaż.

4. Podmiotom zajmującym się przygotowywaniem przedmiotu sprzedaży do wydania lub naprawy ujawnionych usterek przedmiotu sprzedaży w ramach dobrego gestu handlowego oraz podmiotom zajmującym się obsługą procesu realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów dot. rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży i odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. Podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), podmiotom zajmującym się windykacją należności w przypadku wystąpienia opóźnienia w zapłacie należności wynikających z umowy sprzedaży, rzeczoznawcom majątkowym, brokerowi ubezpieczeniowemu, agentowi ubezpieczeniowemu, likwidatorom szkód komunikacyjnych –  w celu weryfikacji warunków umowy ubezpieczenia w przypadku Państwa polisy oraz likwidacji szkody komunikacyjnej, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Zasady przetwarzania danych

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem modeli analitycznych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu analizy ryzyka oraz w celach marketingowych. Konsekwencją będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi, ochrona aktywów Spółki i jej interesariuszy lub przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

W przypadku, jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia przedmiotu analizy, z uwzględnieniem dodatkowych, przedstawionych przez Państwa informacji oraz z udziałem merytorycznie właściwego przedstawiciela Spółki.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
– listownie na adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk lub
– e-mailem na adres: odo@masterlease.pl.

Prawo do do złożenia skargi

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Przekazanie danych poza EOG

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych.

W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe