Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (ADO)

Informacja dla klienta Systemu Transakcyjnego (umowa zawarta online).

Dla najemcy

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych , Prime Car Management S.A., ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk,
– e-mail: iodo@masterlease.pl.

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

1. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,

2. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia, poprzez zawarcie stosownej umowy bądź odebranie od Państwa stosownego oświadczenia woli (dalej łącznie „Umowa zabezpieczenia”), do zawieranej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę (dalej: „Umowa”).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań w celu przyjęcia poręczenia wekslowego jako zabezpieczenie wykonania umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3. wymogi kontraktowe –tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi Umowy zabezpieczenia i wykonania poręczenia wekslowego, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
4. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
5. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art.  6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1. w celach wskazanych w zgodzie w szczególności w celu założenia i korzystania z Konta Użytkownika Systemu Transakcyjnego – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,

2. w celu przygotowania wstępnej kalkulacji dla Umowy, której zawarciem są Państwo zainteresowani oraz, jeśli będą Państwo zainteresowani ofertą, także w celu przekazania Państwu wniosku o zawarcie takiej Umowy – na podstawie wymogów przedkontraktowych,

3. w celu analizy możliwości zawarcia Umowy objętej złożonym przez Państwa wnioskiem – na podstawie wymogów przedkontraktowych,

4. w celu oceny Państwa wiarygodności jako klienta Spółki oraz oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy– na podstawie wymogów przedkontraktowych,

5. w celu przewidywania Państwa zdolności do wykonania przez Państwa Umowy, której zawarcie jest rozpatrywane przez Spółkę, w tym poprzez budowanie Państwa profilu, analizowanie Państwa profilu przez Spółkę i tworzenie prognoz – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

6. w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia Umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,

7. w celu wykonania Umowy, w razie jej zawarcia, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji np. cesji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy nabycia przedmiotu leasingu, umowy zabezpieczającej wierzytelności Spółki – na podstawie wymogów kontraktowych,

8. w celu dochodzenia roszczeń obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

9. w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie obowiązywania Umowy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy lub – gdy umowa nie zostanie zawarta w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,

10. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,

11. w celu umożliwienia korzystania z Panelu Obsługi Klienta eMaster oraz Konta Użytkownika Systemu Transakcyjnego, a także zarządzania uprawnieniami i dostępem do tego panelu/konta– na podstawie wymogów kontraktowych,

12. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

13. w celach zabezpieczenia pozyskanych zasobów finansowych ( np. w ramach umowy sekurytyzacji zawieranej przez Spółkę)- na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:

1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo

2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

1. Podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,

c) wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).

2. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A („BIK”) i instytucjom współpracującym z BIK, a także innym, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz biurom informacji gospodarczej („BIG”). Podane przez Państwa dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez BIK lub biura informacji gospodarczej („BIG”) oraz instytucje współpracujące na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej właściwej dla BIK lub BIG.

3. Współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Umową – jeżeli taki obowiązek lub uprawnienie Spółki wynika z Umowy lub jest dopuszczalny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a także w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody.

4. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A. (objętym zgodą) w celach przygotowania oferty lub prowadzenia oceny ryzyka związanego z ofertowaniem lub obsługą produktów i usług tych podmiotów.

5. Podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), podmiotom zajmującym się windykacją należności a także odzyskiwaniem przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej odzyskanie przedmiotu umowy, rzeczoznawcom majątkowym, jak również brokerowi ubezpieczeniowemu, agentowi ubezpieczeniowemu oraz likwidatorom szkód komunikacyjnych (w celu weryfikacji warunków umowy ubezpieczenia w przypadku Państwa polisy oraz likwidacji szkody komunikacyjnej), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

6. Agentowi ubezpieczeniowemu, brokerowi ubezpieczeniowemu i zakładom ubezpieczeń, – w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, weryfikacji warunków umowy ubezpieczenia zawartych przez Spółkę na Państwa koszt w związku z Umową.

7. Dostawcom przedmiotów finansowanych w ramach zawieranych przez Państwa Umów oraz dostawcom usług serwisowych właściwych dla takich przedmiotów, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w stosownej Umowie.

8. Uprawnionym podmiotom zgłaszającym uwiarygodnione roszczenie w związku z naruszeniem przez użytkownika przedmiotów leasingu przepisów ruchu drogowego lub zasad korzystania z odpłatnej infrastruktury drogowej i stref parkowania.

9. Podmiotom z Grupy Kapitałowej, których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy.

10. Podmiotom dostarczającym karty paliwowe – w celu wykonania umowy sprzedaży paliw w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych, jeżeli zawarli Państwo przedmiotową umowę ze Spółką.

Zasady przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują np. rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy lub wykonania takiej umowy, bądź umożliwienia korzystania z usługi Panelu Obsługi Klienta eMaster.

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem modeli analitycznych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu analizy ryzyka oraz w celach marketingowych. Konsekwencją będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi bądź wdrożenia rozwiązań wspierających obsługę zobowiązań, ochrona aktywów Spółki i jej interesariuszy lub przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

W przypadku, jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia przedmiotu analizy, z uwzględnieniem dodatkowych, przedstawionych przez Państwa informacji oraz z udziałem merytorycznie właściwego przedstawiciela Spółki.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
– listownie na adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk lub
– e- mailem na adres: odo@masterlease.pl.

Prawdo do złożenia skargi

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Przekazanie danych poza EOG

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych.

W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku, gdy udostępniają Państwo Spółce dane osobowe Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do Panelu Obsługi Klienta eMaster lub Konta Użytkownika Systemu Transakcyjnego jako użytkownika, są Państwo zobowiązani do poinformowania tych osób:

1. zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Spółce,

2. tym, że Spółka jest Administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3. tym, że są Państwo źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane.

Wzór dokumentu powiadomienia tych osób stanowi załącznik do niniejszej informacji. Na żądanie Spółki zobowiązani są Państwo do dostarczenia Spółce potwierdzenia przekazania ww. informacji.

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (ADO)

Załącznik do klauzuli informacyjnej – dla osób związanych z kontrahentem

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Administrator zwany jest dalej: Spółką.

Państwa następujące dane:
– Imiona, Nazwisko, Nazwa Firmy, Numery Identyfikacyjne, Dane adresowe, Dane kontaktowe,

zostały przekazane do Spółki przez reprezentanta podpisującego wniosek w imieniu klienta, z którym są Państwo związani relacją istotną dla obsługi takiego wniosku (np. są Państwo pracownikiem, pełnomocnikiem, członkiem zarządu, wspólnikiem, współpracownikiem, kontrahentem, dostawcą, beneficjentem rzeczywistym lub osobą wskazaną przez klienta jako osoba kontaktowe w kontekście rozpatrywanego wniosku lub użytkownik przedmiotu objętego umową, w razie jej zawarcia) („Klient”):

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk,
– e-mail iodo@masterlease.pl.

Spółka przetwarza Państwa dane w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę (dalej: „Umowa”)

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

1. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,

2. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań w celu przyjęcia poręczenia wekslowego jako zabezpieczenie wykonania umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2. wymogi kontraktowe –tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi Umowy zabezpieczenia i wykonania poręczenia wekslowego, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa
w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art.  6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1. celu analizy możliwości zawarcia Umowy objętej złożonym przez Klienta wnioskiem – na podstawie wymogów przedkontraktowych,

2. w celu oceny wiarygodności Klienta oraz oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy – na podstawie wymogów przedkontraktowych,

3. w celu przewidywania zdolności Klienta do wykonania Umowy, której zawarcie jest rozpatrywane przez Spółkę, w tym poprzez budowanie i analizowanie profilu Klienta przez Spółkę i tworzenie prognoz – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

4. w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,

5. w celu wykonania Umowy, w razie jej zawarcia, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji Klienta np. cesji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy nabycia przedmiotu leasingu, umowy zabezpieczającej wierzytelności Spółki – na podstawie wymogów kontraktowych,

6. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy lub gdy umowa nie zostanie zawarta w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,

7. w celu kierowanego do Klienta marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

8. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,

9. w celu umożliwienia korzystania z Panelu Obsługi Klienta eMaster oraz Konta Użytkownika Systemu Transakcyjnego, a także zarządzania uprawnieniami i dostępem do tego panelu/konta– na podstawie wymogów kontraktowych,

10. w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:

1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo

2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

1. Podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,

c) wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).

2. Podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease, których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy.

3. Współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, jego agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego Klientowi w związku z Umową.

4. Podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), podmiotom zajmującym się windykacją należności a także odzyskiwaniem przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej odzyskanie przedmiotu umowy, rzeczoznawcom majątkowym, jak również brokerowi ubezpieczeniowemu, agentowi ubezpieczeniowemu oraz likwidatorom szkód komunikacyjnych (w celu weryfikacji warunków umowy ubezpieczenia w przypadku Państwa polisy oraz likwidacji szkody komunikacyjnej), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

5. Podmiotom zwracającym się z pytaniami o informację o sprawcy wykroczenia drogowego, podmiotom administrującym infrastrukturą drogową (w tym miejscami parkingowymi), w zakresie ich zapytań dot. wykorzystania tej infrastruktury przez użytkownika przedmiotu leasingu.

Odmowa podania danych

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują.

Prawo do dostępu i zmian

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
a) listownie na adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
b) e-mailem na adres: odo@masterlease.pl.

Prawdo do złożenia skargi

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Przekazanie danych poza EOG

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych.

W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe