Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (ADO) dla poręczycieli wekslowych.

Informacja dla osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych , Prime Car Management S.A., ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk,
– e-mail: iodo@masterlease.pl.

Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia, poprzez zawarcie stosownej umowy bądź odebranie od Państwa stosownego oświadczenia woli (dalej łącznie „Umowa zabezpieczenia”), do zawieranej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę (dalej: „Umowa”).

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

1. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,

2. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są:

1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań w celu przyjęcia poręczenia wekslowego jako zabezpieczenie wykonania umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3. wymogi kontraktowe –tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi Umowy zabezpieczenia i wykonania poręczenia wekslowego, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
4. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
5. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art.  6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania dany

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,

2. w celu analizy możliwości zawarcia Umowy oraz związanej z nią Umowy zabezpieczenia – na podstawie wymogów przedkontraktowych,

3. w celu oceny Państwa wiarygodności jako poręczyciela wekslowego – na podstawie wymogów przedkontraktowych,

4. w celu obsługi Umowy zabezpieczenia lub wykonania poręczenia wekslowego, w tym w celu obsługi związanych z w/w umową zapytań, reklamacji oraz realizacji Państwa dyspozycji – na podstawie wymogów kontraktowych,

5. w celu przewidywania Państwa zdolności do wykonania poręczenia wekslowego jako zabezpieczenia, a w konsekwencji możliwości zawarcia rozpatrywanej przez Spółkę Umowy, w tym poprzez budowanie Państwa profilu, analizowanie Państwa profilu przez Spółkę i tworzenie prognoz – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

6. w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,

7. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową, w tym w odniesieniu do ustanowionego do niej zabezpieczenia – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora

8. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora

9. w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie obowiązywania Umowy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy lub – gdy umowa nie zostanie zawarta w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,

10. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji– na podstawie wymogów przedkontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania oraz w celu obsługi reklamacji.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:

1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo

2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

1. Podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,

c) wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).

2. Podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

3. Podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease, których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy.

Zasady przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują np. rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy lub wykonania takiej umowy, bądź umożliwienia korzystania z usługi Panelu Obsługi Klienta eMaster.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem modeli analitycznych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu analizy ryzyka oraz w celach marketingowych. Konsekwencją będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi bądź wdrożenia rozwiązań wspierających obsługę zobowiązań, ochrona aktywów Spółki i jej interesariuszy lub przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Spółkę

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

W przypadku, jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia przedmiotu analizy, z uwzględnieniem dodatkowych, przedstawionych przez Państwa informacji oraz z udziałem merytorycznie właściwego przedstawiciela Spółki.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:

– listownie na adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk lub
– e- mailem na adres: odo@masterlease.pl.

Prawdo do złożenia skargi

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Przekazanie danych poza EOG

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych.

W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe